DNV GL beskriver certifieringsprocessen

DNV GL är ett oberoende certifieringsorgan som genomför tredjepartsrevisioner och certifiering enligt BF9Ks regelverk.

DNV GL innehar ackreditering för certifiering av ledningssystem enligt bl.a. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 och AFS 2001:1.

1 Certifiering enligt BF9K

DNV_GL_beskriver_certifieringsprocessen.png

1.1 Initiering

Företag som vill certifiera sig enligt BF9K skriver ett anslutningsavtal med Stockholms Byggmästareförening (BF) och DNV GL erhåller kopia på detta. Certifieringsprocessen inleds när BF9Ks handledare alternativt företaget kontaktar DNV GL.

1.2 Planering

Revisioner koordineras av DNV GLs planeringsavdelning, tillsammans med företaget eller dess handledare, så att revisionerna genomförs enligt gemensam överenskommelse. DNV GL och företaget som avser att certifiera sig ansvarar för att säkerställa denna planering inom respektive organisation.

1.3 Certifieringsrevision

Vid certifieringsrevisionen granskas företagets ledningssystem, för att säkerställa att det täcker alla BF9K-krav och att det är väl implementerat i organisationen.

Revisionen baseras på stickprov genom granskning av aktiviteter, styrande och redovisande dokument samt genom intervjuer med personalen. Något aktuellt byggprojekt revideras på plats.

Under revisionen informeras företaget om hur revisionen framskrider och vilka avvikelser, om några, som identifierats.

Om revisionsteamet finner stora avvikelser i systemet kan revisionsledaren tillsammans med kundens representant besluta om revisionen ska avbrytas, dvs. att certifieringsrevisionen ska skjutas upp till ett senare tillfälle.

Efter revisionen skrivs en rapport som anger de avvikelser som måste åtgärdas och som visar förbättringsmöjligheter.

1.4 Avvikelser och korrigerande åtgärder

Efter certifieringsrevisionen ska kunden genomföra en analys av avvikelserna, identifiera korrigerande åtgärder och göra en tidplan för att genomföra dem. Samtliga avvikelser ska besvaras skriftligt i av DNV GL tillhandahållet dokument. Kompletterande dokument som visar att avvikelserna åtgärdats kan bifogas.

Inom den beslutade tidsramen för korrigerande åtgärder, maximalt 30 dagar efter certifieringsrevisionen, bekräftar kunden till DNV GL (med hjälp av inskickade dokument) att för större avvikelser att de korrigerande åtgärderna är vidtagna och att de haft önskad effekt. För mindre avvikelser gäller att de planerade åtgärderna bedömts och godkänts av revisorn. DNV GL bedömer sedan om det är nödvändigt med en uppföljningsrevision på företaget, för att stänga avvikelserna, eller om de kan stängas direkt.

Efter att allvarliga avvikelser har stängts och mindre avvikelser har accepterats, rekommenderar revisionsledaren att ett certifikat ska utfärdas.

1.5 Utfärdande av certifikat

Efter att allvarliga avvikelser har stängts och mindre avvikelser har accepterats av revisionsledaren gör vi en oberoende teknisk granskning av revisionsarbetet, internt på DNV GL. Därefter utfärdas certifikatet med en giltighet på 3,5 år.

Originalcertifikatet skickas till företaget och en kopia av certifikatet skickas även till BF.

2 Underhåll av certifikatet

För att upprätthålla certifikatet skall certifierade BF9K-företag tillse att kraven på ett certifierad BF9K-system följs, och därmed vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med rapporterade avvikelser.

Dessutom måste företaget vara anslutet till BF9K.

Alla förändringar, som kan tänkas påverka certifikatet, ska rapporteras till DNV GL inom en rimlig tid och helst innan en sådan förändring sker. Certifierade medlemsföretag ska även hålla DNV GL informerad om väsentliga händelser som påverkar yttre miljö, arbetsmiljö eller verksamheten i övrigt.

Företaget tillhandahåller inför varje periodiskt besök relevanta dokument enligt begäran från revisionsledaren, som förberedelsematerial.

2.1 Periodiska revisioner och förnyelse av certifikat

Efter den initiala certifieringsrevisionen då företaget har blivit certifierat så kommer den första periodiska revisionen efter 6 månader, därefter följer årliga periodiska revisioner (1 per år).

Vid de periodiska revisionerna fokuserar DNV GL bland annat på de förebyggande åtgärderna och förbättringarna, för att ledningssystemet ska vara till nytta för verksamheten och för att trygga certifikatets trovärdighet.

Efter vår revision får ni en rapport som blir ett effektivt verktyg i ert ledningsarbete.

För hantering av avvikelser som identifieras vid periodiska revisioner gäller samma regler som beskrivs ovan under 1.4.

En förnyelserevision genomförs efter 3,5 år. Om inga allvarliga avvikelser identifieras rekommenderar revisionsledaren att ett förnyat certifikat ska utfärdas.

Mindre avvikelser skall besvaras inom 30 dagar både efter periodisk revision och efter förnyelserevision.

Nästkommande förnyelserevision sker vart 3:e år med periodiska revisioner en gång per år. 

2.2 Temporär eller permanent återkallelse av certifikat

Underlåtelse av certifierade BF9K-företag att följa ovanstående krav för underhåll av certifikatet kan resultera i temporärt eller permanent återkallande av certifikatet.

Certifikatet kan temporärt återkallas om;

  • Certifierat BF9K-företag inte följer överenskomna tidpunkter för revision.
  • Korrigerande åtgärder mot identifierade avvikelser inte redovisas och implementeras inom överenskomna tidsramar.
  • Certifierat BF9K-företag inte betalar arvode, efter skriftlig varning från DNV GL.


Certifikatet kan återkallas permanent och med omedelbar verkan om;

  • Otillräckliga åtgärder utförs av Certifierat BF9K-företag efter temporärt återkallande och påföljande varning om permanent återkallande av DNV GL.
  • Väsentligt kontraktsbrott.
  • Kränkning av DNV GL’s och/eller BF9K´s äganderätter på något sätt.
  • Certifierade BF9K-företag inte betalar revisionskostnader som påföljd efter en tidigare temporärt återkallande av samma anledning.


När ett certifikat har återkallats permanent uppdateras den, på DNV GL´s hemsida, publicerade förteckningen över befintliga certifierade företag. Kopia distribueras även till BF.

Bli ett BF9K-företag

Läs mer

Hitta certifierade företag