Fördelar att anlita certifierat företag

Det finns många anledningar till att välja en leverantör som är certifierad.

Trygghet vid val av leverantör

En certifiering enligt BF9K genomförs av en extern oberoende organisation, DNV GL (Det Norske Veritas, www.detnorskeveritas.se.) De kontrollerar att leverantören lever efter systemet.

DNV GL utför en årlig revision på de certifierade företagen och en kontroll på att företaget tillämpar systemet på rätt sätt. Det ger en trovärdighet och en trygghet för beställaren att anlita en entreprenör som är BF9K-certifierad.

Kvalitet, dokumentation och regelbundna kontroller

Den färdiga produkten innehåller hög teknisk kvalitet vilket säkerställs av certifieringsreglerna. Projektet blir väl dokumenterat och leverantören har en Total kontrollplan och riskbedömning.

BF9K-certifieringen innebär också att företaget lämnar ifrån sig egenkontroller som motsvarar samhällets krav på kontroll vid byggande som omfattar vad som kontrolleras, vem som kontrollerar, mot vad kontrollen görs, hur kontrollen sker och resultatet av kontrollen.

Miljö och arbetsmiljö

En BF9K-certifierad leverantör arbetar aktivt för en minskad negativ miljöpåverkan. De har även regler och rutiner för att alla medarbetare ska ha en god arbetsmiljö.

Det är skillnad på ett endast anslutet företag och ett certifierat

Byggföretag kan välja att ansluta sig till BF9K. De tecknar då ett anslutningsavtal och förbinder sig att genomföra certifieringen. Det är dock inte säkert att de har påbörjat utbildning och har inte rutiner för arbete och uppföljning än.

BF9K rekommenderar kunder att anlita företag som innehar certifiering eller genomgår certifieringsprocessen för att vara säker på att få en bra produkt. Här kan du hitta certifierade företag.

Hitta certifierade företag